مدارک لازم جهت دریافت خسارت

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

خودرو

پذیرش خسارت بدنه

1- مراجعه زيانديده به شعب پرداخت خسارت

2- تكميل فرم “پذيرش اعلام خسارت بيمه‌نامه بدنه”

3- تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

 • بيمه‌نامه بدنه
 • گواهينامه و كارت ملي راننده مسبب حادثه
 • كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت
 • بیمه‌نامه ثالث وسيله نقليه
 • تكميل فرم اعلام خسارت

يادآوري: چنانچه مدارك گواهينامه، كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت و بيمه‌نامه ثالث وسيله نقليه در زمان تشكيل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشكيل و بيمه‌گذار ملزم است حداكثر ظرف مدت 15 روز آنها را ارائه نمايد.

4- امضاء فرم “مدارك لازم جهت تسويه خسارت”

5- كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

6- امضاء برگ رسيد تسويه خسارت در فرم “محاسبه و تسويه خسارت بيمه‌نامه بدنه خودرو”

خسارت ثالث جانی

۱- درخواست ترسیم کروکی غیر سازش توسط افسر کاردان فنی و اعلام شکایت زیاندیده در کلانتری و مراجع قضایی

۲- مراجعه به نزدیکترین شعبه پرداخت خسارت در محدوده جغرافیایی محل تصادف. (شعب پرداخت خسارت)

۳- دریافت فرم اعلام خسارت جانی مسؤولیت مدنی از واحد پذیرش شرکت بیمه و تکمیل فرم مذکور

۴- تحویل مدارک مورد نیاز برای تشکیل و بررسی پرونده به واحد پذیرش

مدارک مورد نیاز شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • تکمیل فرم اعلام خسارت جانی
 • اصل گواهینامه و کارت ملی مقصر حادثه
 • اصل کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت
 • خودرو بیمه نامه معتبر در زمان حادثه خودروی مقصر حادثه به همراه برش کوپن بیمه نامه
 • تصویر برابر اصل کروکی ترسیم شده توسط افسر کاردان فنی

یادآوری: در خصوص خودروهای عمومی، مراجعه کننده باید کارنامه تاکسیرانی، دفترچه کار و یا کارت سلامت معتبر در زمان حادثه را به همراه داشته باشد.

۵- دریافت فرم “درخواست مدارک از مراجع ذیصلاح قضائی”و نیز فرمت نامه “درخواست مدارک از مراکز درمانی” از واحد پذیرش و تکمیل فرم­های مربوطه و تحویل مدارک بالینی کلیه مراکز درمانی که به آن­ها مراجعه شده است به واحد پذیرش ( اعم از اینکه مراجعه بصورت سرپایی بوده است و یا بستری صورت گرفته است)

۶- مراجعه به پزشکی قانونی و پس از اعلام ختم درمان توسط پزشکی قانونی انجام مراحل صدور حکم در دادگستری مربوطه (معرفی نامه جهت مراجعه به پزشکی قانونی توسط کلانتری صادر خواهد شد.)

۷- پس از تحویل مدارک درخواستی از دادگستری به شرکت بیمه و بررسی پرونده خسارتی توسط کارشناس پرونده‌های ثالث جانی و تکمیل نواقص پرونده مبلغ قابل پراخت به زیاندیده اعلام خواهد شد.

خسارت ثالث مالی بدون کروکی:

۱- مراجعه همزمان هر دو وسیله نقلیه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت

یادآوری: خسارت تا سقف ثالث قانونی در صورتیکه شرایط ذیل محقق باشد بدون کروکی قابل پرداخت خواهد بود.

شرایط عبارتند از:

طرفین دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند و فاصله زمانی بین انقضاء بیمه‌نامه قبلی و فعلی وجود نداشته باشد.

رانندگان طرف حادثه دارای گواهینامه مجاز و متناسب با نوع وسیله نقلیه باشند.

طرفین حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با یکدیگر اختلاف نظر نداشته و راننده مقصر به تقصیر خود معترف باشد و تصادف مذکور مورد تأیید کارشناس شرکت بیمه باشد.

شرایط عبارتند از: طرفین دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند و فاصله زمانی بین انقضاء بیمه‌نامه قبلی و فعلی وجود نداشته باشد. رانندگان طرف حادثه دارای گواهینامه مجاز و متناسب با نوع وسیله نقلیه باشند. طرفین حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با یکدیگر اختلاف نظر نداشته و راننده مقصر به تقصیر خود معترف باشد و تصادف مذکور مورد تأیید کارشناس شرکت بیمه باشد.

۲- تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:

 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهینامه طرفین حادثه به همراه کارت ملی طرفین حادثه
 • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه

۳- تکمیل فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

۴- امضاء فرم “مدارک لازم جهت تسویه خسارت”‌

۵- کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.

۶- امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”


خسارت ثالث مالی با کروکی سازشی:

۱- مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت

یادآوری: کروکی سازشی در مواقعی که شروط ذیل همگی مهیا باشد تنظیم می‌گردد:

 • خسارت وارده به زیاندیده در حد تعهدات بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه باشد.
 • تصادف منجر به جرح یا فوت اشخاص نگردد.
 • طرفین حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند.

۲- تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:

 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهینامه طرفین حادثه
 • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
 • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی

۳- تکمیل فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

۴- امضاء فرم “مدارک لازم جهت تسویه خسارت”

۵- کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.

۶- امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”


خسارت ثالث مالی با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی:

۱- درخواست ترسیم کروکی توسط افسر کاردان فنی و مراجعه به مراجع قضایی

۲- مراجعه زیاندیده به نزدیکترین شعبه در محدوده جغرافیایی تصادف.

یادآوری: در این نوع پرونده‌ها امکان تنظیم کروکی سازش وجود نداشته، و افسر کاردان فنی نظریه خود را به منظور سیر مراحل قضایی اعلام می‌دارد.

۳- تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:

 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهینامه طرفین حادثه
 • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
 • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی
 • گزارشات پاسگاه یا کلانتری منطقه
 • برگه‌های بازجویی طرفین حادثه و علی‌الخصوص قبول تقصیر از جانب راننده مورد بیمه

۴- تکمیل فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

۵- امضاء فرم “مدارک لازم جهت تسویه خسارت”

۶- کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.

۷- امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

عمر و حوادث

همان طور كه می‌دانید پرداخت خسارت یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها از نظر مشتریان در صنعت بیمه است. این اهمیت در بیمه‌های عمرانفرادی به جهت ارتباط این بیمه‌نامه‌ها با افراد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجایی‌كه پرداخت به موقع و صحیح خسارت مستلزم داشتن اطلاعات و مدارك كامل است، در صورت وقوع هر یك از خسارت‌های مشمول بیمه‌نامه باید نسبت به اعلام به موقع و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدامات لازم صورت پذیرد.

1. فوت در اثر بیماری:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)

4- مدارك مرتبط با فوت شامل: كپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ كپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)

5- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …

6- مدارك مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسكن‌ها و…

7- اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ كه مبلغ سرمایه بیش از 300 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.

2. فوت در اثر حادثه:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)

4- مدارك مرتبط با فوت شامل: كپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ كپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)

5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل: گزارش حادثه نیروی انتظامی،‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)

6- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی روز حادثه (در صورت وجود)

7- اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ كه مبلغ سرمایه بیش از 300 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد..

3. امراض خاص:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه

4- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …

5- مدارك مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسكن‌ها و…

6- اصل صورتحساب‌ها و كلیه فاكتورها یا قبوض صندوق مربوط به پرداخت‌های انجام شده

4. در صورت بروز نقص عضو یا از كار افتادگی دائم ناشی از حادثه:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه

4- گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول

5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)

6- مدارك پزشكی روز حادثه

7- گزارش پزشك معالج مبنی برختم درمان و عوارض به جا مانده دائم

8- مدارك مورد تایید پزشكی قانونی

5. معافیت از پرداخت هزینه‌ها در اثر از كارافتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه یا بیماری:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه

4- گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول

5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)

6- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری یا حادثه شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …

7- مدارك نشان‌دهنده نقص عضو و از كار افتادگی كلی و دائم بیمه‌شده (عكس یا گرافی‌های روز حادثه)

8- گزارش پزشك معالج مبنی بر ختم درمان و عوارض به جا مانده دائم.

9- مدارك مورد تایید پزشكی قانونی (در صورت وجود حادثه)

یادآوری 1

 • پس از دریافت نامه اعلام خسارت، استعلام موارد زیر از اداره خدمات پس از صدور بیمه عمر انفرادي الزامی است:
 • پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه
 • آزمایشات و مدارك پزشکی تهیه شده هنگام صدور (در صورت وجود)
 • هزینه هاي اداري و حق بیمه هاي پرداخت نشده تا پایان سال بیمه اي – اندوخته سرمایه فوت صندوق (در موارد فوت)
 • سرمایه امراض و وجود و نبود پوشش امراض (در مورد امراض)

یادآوري 2

 • در صورت درخواست استفاده از پوشش معافیت از پرداخت اقساط باقی مانده، لازم است از کارافتادگی بیمه شده به تایید پزشک معتمد بیمه گر برسد.

یادآوري 3

 • اگر ذینفع صغیر باشند شماره حساب اداره سرپرستی اخذ و جهت واریز مبلغ خسارت اعلام می گردد.

۱- درصورت فوت بیمه شده به صورت طبیعی:

۱- شناسنامه باطل شده بیمه شده متوفی (تصویر برابر اصل شده)

۲- گواهی فوت (ارائه شده از سوی پزشکی قانونی – مرکز درمانی و یا پزشک تائید کننده فوت بیمه شده)

۳- گواهی وفات ( صادره توسط اداره ثبت و احوال)

۴- جواز دفن

۵- در صورت فوت ناشی از حادثه : گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی و مدارک بیمارستانی منجر به فوت

۶- در صورت فوت ناشی از تصادف وسیله نقلیه : الف ) کروکی راهنمائی و رانندگی با قید مقصر ب ) در صورت راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.و کروکی تصادف و مدارک بیمارستانی منجر به فوت

۷- در صورت فوت در اثر بیماری : کپی برابر اصل کلیه مدارک بستری و بیمارستانی منجر به فوت روز حادثه و سوابق بستریهای قبلی

۸- در صورتیکه ذینفع بیمه نامه وراث قانونی بیمه شده باشند برگ انحصار وراثت نامحدود و فتوکپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه وراث.

۹- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی

۲- درصورت نقص عضو کلی و جزئی:

۱- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح (کلانتری، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و … )درصورت نبود گزارش مراجع قضائی و وقوع حادثه در منزل شرح کامل حادثه با قید زمان- مکان و نحوه چگونگی وقوع آن که به شهادت ۳ نفر شاهد و یا مسجد محل برسد

۲- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین درصد نقص عضو

۳- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.

۴- کپی شناسنامه بیمه شده

۵- کپی برابر اصل کلیه مدارک پزشکی روز حادثه (‌شرح عمل یا بستری – خلاصه پرونده – ریز نسخ داروئی )

۶- رادیوگرافی عضو (اعضای) آسیب دیده مربوط به زمان حادثه و پس از درمان

۷- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی

۳- در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۱- گزارش حادثه گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح (کلانتری، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و … ) درصورت نبود گزارش مراجع قضائی و وقوع حادثه در منزل شرح کامل حادثه با قید زمان- مکان و نحوه چگونگی وقوع آن که به شهادت ۳ نفر شاهد و یا مسجد محل برسد درصورت نبود گزارش

۲- اصل مدارک پرداخت هزینه های انجام شده( اصل صورتحساب بستری – اصل نسخ داروئی و …به همراه کپی شرح عمل و خلاصه پرونده )

۳- گزارش پزشک معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده

۴- در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه

۵- کپی شناسنامه بیمه شده

۶- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی

اعلام شماره حساب شبا شرکت بیمه گذار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه کتبی و در سر برگ شرکت بیمه گذار

اعلام شماره حساب شخص بیمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزینه پزشکی به همراه کپی برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب دارای شماره شبا جهت تسریع در پرداخت خسارت

سایر مدارک تکمیلی در صورت نیاز به اطلاع خواهد رسید

مهلت اعلام خسارت در صورت فوت و نقص عضو ، حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وقوع حادثه و یا فوت و همچنین ارسال مدارک از طریق دبیرخانه می باشد.( اعلام خسارت از طریق فکس و یا اتوماسیونی اداری صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و تا ارسال مدارک اقدامی از طرف واحد خسارت نخواهد داشت)

– در مورد خسارتهای نقص عضو و از کار افتادگی دائم تعیین میزان نقص عضو پس از گذشت حداقل شش ماه از تاریخ حادثه امکان پذیر میباشد . لذا لازم است تا بیمه شده پس از انجام فیزیوتراپی و پایان اقدامات درمانی جهت تعیین درصد نقص عضو اقدام نماید.

۱- درصورت فوت بیمه شده به صورت طبیعی:

۱- نامه بیمه گذار مبنی بر اعلام فوت بیمه شده

۲- کپی تمام صفحات شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی (کپی برابر اصل)

۳- فیش حقوقی زمان فوت و دو ماه قبل از آن (ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)

۴- حکم استخدامی و یا قرارداد کاری بیمه شده در سال وقوع حادثه (ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)

۵- جواز دفن و گواهی فوت صادره توسط پزشک و یا پزشکی قانونی (کپی برابر اصل)

۶- گواهی وفات صادره از ثبت احوال (کپی برابر اصل)

۷- کلیه مدارک بستری و بیمارستانی به غیر از صورتحساب و فاکتورهای درمانی (شامل برگه پذیرش و شرح حال اولیه – برگه خلاصه پرونده – برگه شرح عمل) که بیمه شده قبل از فوت در آن مرکز درمانی تحت معالجه قرار گرفته است.

۱- درصورت فوت بیمه شده بر اثر بیماری:

سابقه پوشش بیمه ای سال گذشته بیمه شده نزد دیگر شرکت های بیمه ای درصورتیکه بیمه شده اولین سال بیمه ای را با شرکت بیمه پارسیان داشته باشد.(ممهور به مهر شرکت بیمه گر قبلی)

۱- درصورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه:

کپی برابر اصل گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه ( در صورتی که بیمه شده هدایت وسیله نقلیه را در زمان حادثه بر عهده داشته است )

کپی برابر اصل کروکی و گزارش راهنمایی و رانندگی ( در صورت فوت بیمه شده به دنبال حادثه رانندگی ) که مشخصات بیمه شده در آن درج شده باشد.

گزارش نیروی انتظامی و یا پزشکی قانونی ( برگه معاینه جسد و نظر نهایی پزشکی قانونی مبنی بر تعیین نهایی علت فوتدرصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودکشی- مسومیت و موارد فوت مشکوک )


۲- درصورت نقص عضو کلی و جزئی:

۱- نامه بیمه گذار مبنی بر وقوع حادثه برای شده

۲- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح (کلانتری ، پزشک قانونی ، نیروی انتظامی و …) تهیه شده باشد و یا کارفرما که در آن مشخصات بیمه شده درج شده باشد.

۳- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده :گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه و کروکی تصادف

۴- کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمه شده (کپی برابر اصل )

۵- فیش حقوقی ماه وقوع حادثه و دو ماه قبل از آن (ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)

۶- حکم استخدامی و یا قرارداد کاری با بیمه شده مربوط به زمان حادثه (ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)

۷- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین عوارض باقیمانده (اصل گواهی)

۸- کلیه مدارک پزشکی –بیمارستانی به غیر از صورت حساب و فاکتور ها ( شامل برگه پذیرش – شرح حال اولیه – خلاصه پرونده و شرح عمل ) که بیمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه در آن مرکز درمانی بستری شده باشد.

۹- رادیو گرافیهای عضو اسیب دیده قبل و بعد از درمان

۱۰- در صورتی که قرارداد هزینه های پزشکی را نیز تحت پوشش قرار دهد ، اصل کلیه فاکتور ها و صورت حساب بیمارستانی دارای مهر و تاریخ


۳- در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه (درصورتیکه در بیمه نامه عمر و حوادث گروهی پوشش هزینه پزشکی خریداری شده باشد)

۱- گزارش حادثه درصورتیکه در محیط کار باشد تکمیل فرم گزارش حادثه توسط کارفرما

۲- اصل مدارک پرداخت هزینه های انجام شده.

۳- گزارش پزشک معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده.

۴- در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.

۵- کپی شناسنامه بیمه شده .

۶- آخرین حکم کارگزینی

۷- فیش حقوق بیمه شده

اعلام شماره حساب شبا شرکت بیمه گذار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه کتبی و در سر برگ شرکت بیمه گذار

اعلام شماره حساب شخص بیمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزینه پزشکی به همراه کپی برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب دارای شماره شبا جهت تسریع در پرداخت خسارت

سایر مدارک تکمیلی در صورت نیاز به اطلاع خواهد رسید

آتش سوزی

اقدامات اولیه در زمان وقوع حادثه

 • انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در زمان وقوع حادثه یا بعد از وقوع آن (حتی المقدور با هماهنگی شركت بیمه پارسیان).
 • عدم تغییر در اموال بیمه شده بدون اجازه شركت بیمه پارسیان و یا هرگونه جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم تا ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای كارشناسان دچار اشكال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم جهت نجات و یا كاهش خسارت با رعایت منافع عمومی كه مورد تایید كارشناسان شركت باشد ، بلامانع خواهد بود .
 • عدم سازش با مقصرین حادثه و عدم اعلام رضایت به آنها بدون اطلاع و تایید شركت بیمه پارسیان

اقدامات لازم بعد از وقوع حادثه

 • مطلع نمودن واحد صدوربیمه نامه مربوطه و یا یكی از شعب، مجتمع های شركت بیمه پارسیان از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع از حادثه،حداكثر ظرف مدت 5 روز به صورت حضوری، تلفنی و یا فكس و … .
 • اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگی بازدید و كارشناسی از محل
 • اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (اعم از ساختمان، تاسیسات، اثاثیه و موجودی) به تفكیك به واحد مربوطه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه.

اقدامات لازم بعد از بازدید

 • اخذ نامه از كارشناس بازدید كننده جهت ارائه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی و یا سایر سازمانهای ذیربط اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی .
 • اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمانهای ذیربط(معرفی شده توسط كارشناسان شركت بیمه پارسیان) از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی.
 • لازم به ذكر است در صورت نیاز به مدارك اضافی كارشناس رسیدگی كننده به پرونده به اطلاع شما می رساند.
 • میزان تعهدات شركت بیمه پارسیان در بیمه نامه شما درج شده است.
درمان

نحوه محاسبه هزینه درمان : هزینه های درمانی با توجه به تعهدات ارائه شده توسط بیمه گر در هر بیمه نامه و با كسر فرانشیز مندرج در قرارداد و بر اساس اعمال تعرفه مورد عمل بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود

1- خدمات تشخیصی:

مانند: سونوگرافی، اسكن، آندوسكوپی، تست ورزش، نوارعصب عضله

 • اصل فاكتور یا صورتحساب ( كپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است )
 • دستور پزشك معالج ( در صورتیكه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نكرده باشد )
 • كپی گزارش ( جواب )‌ سونوگرافی، MRI ، آندوسكوپی و. . .

2- جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شكستگی ها:

 • اصل گواهی پزشك مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذكرنام بیمار و تاریخ مراجعه
 • عكس رادیو گرافی در مورد شكستگی ها

3- هزینه های بیمارستانی:

الف ) بیمارستانهای خصوصی

 • اصل صورتحساب بیمارستان با مهر و امضاء حسابداری (مالی) و گواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار
 • اصل كلیه مدارك بیمارستانی مانند شرح عمل جراحی، گواهی بیهوشی، گواهی ویزیت ها، نسخ دارویی آزمایشگاه و…(درصورتیكه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه كرده باشد به عبارت دیگر از دفترچه بیمه خود برای بستری استفاده كرده باشد كپی برابر اصل این مدارك قابل قبول می باشد)

ب ) بیمارستانهای دولتی

 • اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر حسابداری و گواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار
 • كپی خلاصه پرونده یا شرح عمل

تبصره : در صورتیكه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه كرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتش) را دریافت كند ابتدا باید مدارك بیمارستانی را به سازمانهای ذكر شده ارائه داده در نهایت كپی برابر اصل مدارك به همراه كپی چك صادر شده را به بیمه پارسیان ارسال نماید. بدیهی است در صورت ارسال مدارك بیمارستانی به این شركت و صدور چك باز پس گرفتن مدارك جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر پایه امكان پذیر نمی باشد.


** – مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان:

 • معرفی نامه شركت بیمه گذار مبنی بر اشتغال بیمه شده
 • نسخه پزشك متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذكر علت بستری
 • كپی كارت درمان تكمیلی و دفترچه بیمه
 • كپی صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزینه زایمان)
مسئولیت

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئول فنی بیمارستانها

 • ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
 • نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

 • مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
 • در صورت فوت :نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار وراثت و گزارش مقامات انتظامی
 • در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

 • ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده
 • در مراجع قضایی :ارائه مدارک مربوطه

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

 • ارائه گزارش نیروی انتظامی
 • تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
 • ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
 • گواهینامه راننده
 • تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
 • فاکتور محموله و صورت حساب راننده
 • در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده
مهندسی

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

 • در مهلت مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد.
 • در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد.
 • هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید.
 • صورتجلسه متره خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.
 • مدارك تكمیلی پرونده خسارت از قبیل صورت وضعیت تایید شده قبل و بعد از خسارت، فهرست بها و نظایر آن را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد
باربری

1- محمولات صادراتی – وارداتی:

 • اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
 • بارنامه
 • فاکتور خرید
 • صورت بسته بندی
 • گواهی مبداء
 • راه نامه C.M.R در حمل های زمینی
 • تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورت مجلس گمرکی یا بندری
 • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت کسری کالا)
 • گزارش بازدید نماینده خارجی(در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)
 • برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

2- محمولات حمل و نقل داخلی:

 • اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
 • بارنامه
 • فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
 • صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

3- محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک دریایی):

 • اعلام خسارت بموقع بیمه گذار
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
 • گزارش هواشناسی محل وقوع حادثه
 • گواهی سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
 • پروانه ثبت و بهره برداری
 • گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی
 • گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
 • آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء